มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5 (มีเงินปันผล)

ออมสั้น… จ่ายคืนไว… ได้คืนคุ้ม เพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้น.

สอบถามเพิ่มเติมกับตัวแทน

เหตุผลที่ควรทำประกันภัยฉบับนี้

สำหรับคนที่เก็บเงินไม่เก่ง อยากมีผู้ช่วยในการเก็บรักษาเงินของเรา การทำประกันชีวิตแบบออมทรัพย์จึงมาช่วยตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ เพราะนอกจากจะช่วยรักษาเงินต้นของเราแล้ว ยังมีส่วนของเงินคืน และช่วยคุ้มครองชีวิตหากเกิดเหตุไม่คาดฝันด้วย นอกจากนี้เรายังสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้อีก ได้กำไรหลายต่อ ศึกษาแผนประกันเพิ่มเติมด้านล่าง

ใส่ใจสุขภาพทางการเงินไปกับ Summerteas

แบบประกันภัยนี้เหมาะกับใคร

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

1. เงินคืนระหว่างสัญญา (รับรองการจ่าย)

  • รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-10
  • รับเงินคืน 10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-14

2. เงินครบกำหนดสัญญา 

  • รับเงินคืน 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

***รับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 1-10 และรับเงินคืน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ 11-14

3. เงินปันผล (ไม่รับรองการจ่าย)

  • ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ปีที่ 2 -14
  • มีโอกาสรับเงินปันผลระหว่างสัญญา (ถ้ามี) มีโอกาสรับเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา (ถ้ามี)

*** เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปหักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท (ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172)

4. กรณีเสียชีวิตระหว่างสัญญา

  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 1 รับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 2 รับ 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 3 รับ 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ภายในปีกรมธรรม์ที่ 4 รับ 400% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 5-15 รับ 500% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

***บริษัทฯ จะจ่ายจํานวนที่มากกว่าระหว่าง ความคุ้มครองชีวิต หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันภัย หรือจํานวนเงินผลประโยชน์ 1.005 เท่าของเบี้ยประกันภัยสําหรับการประกันชีวิตที่ได้ชําระให้แก่บริษัทฯ มาแล้วทั้งหมด ทั้งนี้ไม่รวมเบี้ยประกันภัยสัญญาเพิ่มเติม (ถ้ามี) หักด้วยผลประโยชน์เงินคืนระหว่างสัญญาที่ได้รับแล้วทั้งหมด

สนใจสมัครแพคเกจประกันภัยนี้

ต้องการขอข้อมูลตัวเลขเงินประกัน รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม กับตัวแทนประกันชีวิตผู้ชำนาญการ คลิก

คำถามที่พบบ่อย

ลักษณะการจ่ายเงินปันผลมีกี่ประเภท แต่ละประเภทผู้เอาประกันภัยจะได้รับเมื่อใด

เงินปันผลมี 2 ประเภท คือ เงินปันผลระหว่างสัญญา และ เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา1. เงินปันผลระหว่างสัญญาจะจ่าย ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ต่างๆ ตามที่กำหนดในแต่ละแบบประกัน (ถ้ามี) เงินปันผลประเภทนี้ ผู้เอาประกันสามารถที่จะเลือกรับ หรือคงไว้กับบริษัทฯก็ได้ โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยในอัตราเดียวกันกับการคงเงินคืนระหว่างสัญญาไว้กับบริษัท ทั้งนี้ จะขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขของแบบประกัน (www.thailife.com/อัตราดอกเบี้ยเงินปันผลเงินคืน)2. เงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา จะจ่ายก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่จนครบกำหนดสัญญา หรือกรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญาเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯจะมีการแจ้งเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาที่มีการสะสมไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยรับทราบทุกรอบปีกรมธรรม์เช่นเดียวกับเงินปันผลระหว่างสัญญา

บริษัทมีขั้นตอนและวิธีการคำนวณเงินปันผล สำหรับแบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ให้แก่ลูกค้าอย่างไร

1. บริษัทจะประกาศอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผลเป็นประจำทุกปีผ่าน Website ของบริษัทฯ (www.thailife.com)2. อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผล ที่ประกาศในแต่ละปีดังกล่าว จะใช้เป็นดัชนีอ้างอิงในการคำนวณเงินปันผลให้ผู้เอาประกันภัยเป็นรายกรมธรรม์3. บริษัทฯ จะแจ้งจำนวนเงินปันผล (ถ้ามี) ในแต่ละปีให้ผู้เอาประกันภัยทราบเป็นรายกรมธรรม์ ในลักษณะเดียวกันกับการแจ้งการจ่ายเงินคืนระหว่างสัญญา ผ่านหนังสือแสดงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยประจำปีตามรอบปีกรมธรรม์ทั้งนี้ ในการคำนวณเงินปันผลให้กับผู้เอาประกันภัยในแต่ละกรมธรรม์ จะนำอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลจากสินทรัพย์ของกลุ่มผลิตภัณฑ์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล หักด้วยอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนคาดหวังที่คำนวณจากต้นทุนทั้งหมดของกรมธรรม์ประกันภัย และจัดสรรให้แก่ผู้เอาประกันภัยในอัตรา 80% โดยส่วนหนึ่งจะถูกจัดสรรเป็นเงินปันผลระหว่างสัญญา และอีกส่วนหนึ่งจะถูกสะสมไว้เป็นเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญา

แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล มีนโยบายการลงทุนแตกต่างจากแบบประกันสะสมทรัพย์แบบเดิมอย่างไร

นโยบายการลงทุนของแบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล จะถูกแยกออกจากนโยบายการลงทุนพอร์ตใหญ่ของบริษัทฯ (General Fund) โดย บริษัทฯ ได้มีการกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนให้มีความยืดหยุ่นในด้านของผลตอบแทนเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากพันธบัตรได้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เอาประกันภัย ได้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นในรูปแบบเงินปันผล พอร์ตการลงทุนของแบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล (PAR Fund) จะมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ (Fixed Income securities) เฉลี่ย 80% และลงทุนในตราสารทุน (Equity) เฉลี่ย 20%เปรียบเทียบนโยบายลงทุน ระหว่าง General Fund และ Par Fundทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์การลงทุน

แบบประกันสะสมทรัพย์แบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล มีลักษณะการจ่ายผลประโยชน์แตกต่างจากแบบประกันสะสมทรัพย์แบบเดิมอย่างไร

แตกต่างในประเด็นสำคัญ ดังนี้นอกจากการการันตีเงินคืนระหว่างสัญญา และเงินครบกำหนดสัญญาที่แน่นอนเหมือนกันแล้ว แบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ยังให้โอกาสผู้เอาประกันภัยได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม ในรูปของเงินปันผล ซึ่งไม่ได้รับรองการจ่าย

ผู้เอาประกันภัยจะทราบอัตราเงินปันผล และ/หรือ จำนวนเงินปันผล ที่บริษัทประกาศหรือแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางใดบ้าง

บริษัทฯ จะประกาศอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลเป็นรายปี ให้ผู้เอาประกันภัยรับทราบผ่านทางเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันไทยประกันชีวิตนอกจากนี้ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือแสดงข้อมูลกรมธรรม์ประกันภัยประจำปี ซึ่งจะแสดงจำนวนเงินปันผลระหว่างสัญญาและเงินปันผลเมื่อครบกำหนดสัญญาที่สะสมไว้จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์นั้นๆ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์

ทำไมแบบประกันแบบมีส่วนร่วมในเงินปันผล ในกรณีผู้เอาประกันภัย ซื้อประกันแบบเดียวกัน ซื้อพร้อมกัน จำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากัน แต่ตัวอย่างจำนวนเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปี ที่แสดงไว้ในใบเสนอขาย ภายใต้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลเหมือนกัน จึงได้รับเงินปันผลไม่เท่ากัน

เนื่องจากการคำนวณเงินปันผล มีปัจจัยเรื่องของเงินสำรอง โดยที่เงินสำรองจะมีความแตกต่างกันตาม เพศ อายุ และแบบประกัน ซึ่งส่งผลให้กรณีที่ผู้เอาประกันภัย ซื้อประกันแบบเดียวกัน ซื้อพร้อมกัน ด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยเท่ากัน แต่ถ้า เพศ อายุ ของผู้เอาประกันภัยมีความแตกต่างกัน ก็จะส่งผลให้ตัวอย่างการคำนวณจำนวนเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปี ภายใต้อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่ใช้ในการคำนวณเงินปันผลเดียวกัน มีอัตราที่ไม่เท่ากันได้

สนใจสมัครแพคเกจประกันภัยนี้

ต้องการขอข้อมูลตัวเลขเงินประกัน รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม กับตัวแทนประกันชีวิตผู้ชำนาญการ คลิก