ประกันลดหย่อนภาษี ตัวช่วยในการออมเงินเพื่ออนาคต พร้อมลดภาระภาษี

ประกันลดหย่อนภาษี

ประกันลดหย่อนภาษี หมายถึง การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีเงินได้ส่วนบุคคลในการยื่นภาษีเงินได้ตามกฎหมายของประเทศที่ผู้เสียภาษีอาศัยอยู่ โดยประเภทของประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้จะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ในส่วนของประเทศไทยนั้นการซื้อประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และประกันรูปแบบอื่นๆ สามารถนำมาใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ ช่วยลดภาระภาษีได้เป็นอย่างดี ซึ่งข้อนี้เป็นนโยบายสำคัญที่ช่วยให้คนในประเทศมีการเก็บออมมากขึ้น และช่วยรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้กับประเทศ

ใส่ใจสุขภาพทางการเงินไปกับ Summerteas

ประโยชน์ 5 ข้อของ ประกันลดหย่อนภาษี ในประเทศไทย

1.ช่วยลดภาระภาษี

การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพสามารถลดภาระภาษีได้ตามที่กำหนดในกฎหมายภาษี โดยผู้เสียภาษีสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งจะช่วยลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายให้กับรัฐบาล

อ่านเพิ่มเติม 6 วิธีเลือกประกันให้เหมาะสมกับตัวเอง

2.ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียชีวิต

การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพช่วยป้องกันความเสี่ยงต่างๆ เช่น การเสียชีวิตก่อนวัยที่ตกลงไว้ การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งช่วยให้ผู้เสียภาษีมีความมั่นคงและมั่นใจในการเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านี้

3.กระจายการลงทุน

นอกจากการเอาเงินไปฝากธนาคารแล้ว การนำเงินไปซื้อประกันชีวิตแบบออมทรัพย์ ยังสามารถสร้างกำไรได้ในอนาคตอีกด้วย เนื่องจากเงินที่เรานำไปซื้อประกันจะถูกลงทุนในกองทุนรวม พันธบัตรรัฐบาล ตราสารหนี้ และอื่นๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่ดีกว่าการฝากเงินในรูปแบบเดิม

4.ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋า

การซื้อประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพสามารถช่วยประหยัดเงินได้ เช่น ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลต่างๆ และ ในตัวประกันบางตัวอาจมีการจ่ายเงินชดเชยให้ด้วยในระหว่างที่เราทำการรักษาตัวในโรงพยาบาลให้อีก ซึ่งก็อย่างที่รู้กันว่าการเจ็บป่วยแต่ละครั้งที่ต้องเข้าโรงพยาบาลมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยทีเดียว

5.ช่วยลดความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อ

ในเมืองไทย กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2566 อยู่ระหว่างร้อยละ 2.0 – 3.0 สินค้าอุปโภค บริโภคมีการปรับตัวสูงขึ้นเรื่อยๆ สวนทางกับรายได้ที่อาจจะเท่าเดิม การซื้อประกันลดหย่อนภาษีนั้นจะเข้ามาช่วยในการรักษามูลค่าของเงินได้เป็นอย่างดี เช่น ในบางกรณีที่แพกเกจประกันภัยมีการนำเงินไปลงทุนและสร้างผลกำไรให้กับเงินของเรา ตามสัญญาและเงื่อนไขของบริษัทประกัน ก็จะทำให้มูลค่าที่แท้จริงของเงินเราไม่ได้ลดลงไป

ประกันลดหย่อนภาษี

ประกันลดหย่อนภาษี ใช้แบบไหนได้บ้าง

1.ประกันชีวิตทั่วไป

1.1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life)

เป็นประกันชีวิตที่เน้นคุ้มครองชีวิตในระยะยาว แต่จ่ายเบี้ยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น เช่น จ่ายเบี้ยเพียง 25 ปีแรก แต่คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี

1.2. ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา (Term Insurance)

เป็นประกันที่เน้นความคุ้มครองต่อชีวิตในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หากครบกำหนดคุ้มครองแล้วผู้เอาประกันยังมีชีวิตอยู่ ก็จะไม่ได้รับทุนประกันคืน

1.3 .ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ (Endowment)

ประกันชีวิตที่เน้นเรื่องการออมเงิน โดยจะได้ผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ซึ่งจะมากกว่าเบี้ยประกันชีวิตที่เราจ่ายไป พร้อมทั้งได้รับความคุ้มครองชีวิตด้วย
สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตทั่วไป (1.1. – 1.3.) : สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาทตามจำนวนที่จ่ายจริง หากมีประกันชีวิตของคู่สมรสที่ไม่มีรายได้ ก็จะลดหย่อนได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ดูเพิ่มเติม มันนี่ ฟิต เวลท์ตี้ 15/5 (มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต สุดคุ้ม

เงื่อนไข: ต้องเป็นประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป กรณีที่ประกันมีการจ่ายเงินคืนทุกปี จำนวนเงินต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี หรือหากเป็นการจ่ายเงินคืนตามช่วงเวลา จำนวนเงินต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา แต่ถ้ามีการเลิกสัญญา หรือเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของกรมธรรม์ฉบับนั้นได้อีก พร้อมคืนภาษีย้อนหลังทั้งหมดที่ได้รับการลดหย่อนไป บวกกับดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือนของยอดภาษีที่ต้องจ่าย

1.4 .ประกันชีวิตควบการลงทุน (Investment Linked Life Insurance)

เป็นประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิต และให้โอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุน ซึ่งในเบี้ยประกันจะถูกแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน 2) ส่วนความคุ้มครอง และ 3) ส่วนที่นำไปลงทุน

สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตควบการลงทุน: ค่าใช้จ่ายส่วนที่ 1) ส่วนค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของบริษัทประกัน และ 2) ส่วนความคุ้มครอง เมื่อรวมกับประกันชีวิตแบบทั่วไปอื่นๆ สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท โดยประกันต้องมีระยะเวลาความคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป สำหรับส่วนที่ 3) ที่นำไปลงทุนจะไม่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

เงื่อนไข : ต้องเป็นประกันชีวิตโดยบริษัทประกันชีวิตในประเทศไทยเท่านั้น และต้องมีระยะเวลาคุ้มครองมากกว่า 10 ปีขึ้นไป กรณีที่ประกันมีการจ่ายเงินคืนทุกปี จำนวนเงินต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปี หรือหากเป็นการจ่ายเงินคืนตามช่วงเวลา จำนวนเงินต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยสะสมของแต่ละช่วงเวลา แต่ถ้ามีการเลิกสัญญา หรือเวนคืนกรมธรรม์ก่อนครบ 10 ปี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของกรมธรรม์ฉบับนั้นได้อีก พร้อมคืนภาษีย้อนหลังทั้งหมดที่ได้รับการลดหย่อนไป บวกกับดอกเบี้ย 1.5% ต่อเดือนของยอดภาษีที่ต้องจ่าย

2.ประกันชีวิตแบบบำนาญ

เป็นประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองในรูปแบบรายได้หลังเกษียณ โดยผู้เอาประกันจะต้องจ่ายเบี้ยไปจนถึงอายุที่กำหนดในสัญญา และบริษัทประกันจะจ่ายเงินให้เราเมื่อเราเกษียณ

สิทธิ์ลดหย่อนภาษีของประกันชีวิตแบบบำนาญ: สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับสิทธิลดหย่อนเพื่อการเกษียณอายุอื่นๆ ต้องไม่เกิน 500,000 บาท

>> อ่านเพิ่มเติม FIRE Movement คืออะไร

ประกันชีวิต ลดหย่อนภาษี ได้เท่าไหร่ ประเทศไทย กฎหมาย

ในประเทศไทย ผู้เสียภาษีสามารถลดหย่อนภาษีได้จากการจ่ายเงินค่าเบี้ยประกันชีวิต โดยสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี และจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุดอีก 15% ของจำนวนเงินที่จ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต หากผู้เสียภาษีไม่มีรายได้พึงประเมินหรือรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด ส่วนต่างจะได้รับเงินคืนตามกฎหมายภาษี

โดยอย่างไรก็ตาม มูลค่าของการลดหย่อนภาษีขึ้นอยู่กับยอดเงินที่ผู้เสียภาษีจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิต โดยมีกฎหมายภาษีกำหนดว่า การลดหย่อนภาษีจากการจ่ายค่าเบี้ยประกันชีวิตจะต้องไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งหมดของผู้เสียภาษี โดยไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์และกฎหมายภาษีประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงได้ในแต่ละปี

ซื้อประกันลดหย่อนภาษี คิดยังไง

  • ใช้สิทธิ์การลดหย่อนภาษีของเบี้ยประกันชีวิตที่ส่งต่อปีสูงสุด 100,000 บาท
  • เบี้ยประกันสุขภาพไม่เกิน 25,000 บาท (เบี้ยประกันชีวิต และประกันสุขภาพรวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท)
  • เบี้ยประกันสุขภาพบิดา,มารดา ไม่เกิน 15,000 บาท
  • เบี้ยประกันชีวิตบำนาญ ไม่เกิน 15% ของรายได้ทั้งปี ไม่เกิน 200,000 บาท หากไม่ได้ใช้สิทธิประกันชีวิตทั่วไป สามารถนำมารวมได้สูงสุดไม่เกิน 300,000 บาท และรวมกับกองทุนอื่นไม่เกิน 500,000 บาท

ใช้โปรแกรมคำนวณภาษีที่นี่ได้เลย

ประกันลดหย่อนภาษี ต้องกี่ปี

เบี้ยประกันชีวิตและเบี้ยประกันสุขภาพที่ทำให้ตัวเอง สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริงได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท และตรงตามเงื่อนไขต่อไปนี้ เบี้ยประกันสุขภาพ ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 25,000 บาท (ปรับเพิ่มขึ้นจาก 15,000 เริ่มตั้งแต่ปีภาษี 2563) แบบประกันชีวิตต้องมีระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ซื้อประกันลดหย่อนภาษีดีไหม

ดี สาเหตุที่ประกันชีวิตนั้นสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากตัวของประกันนั้นถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในการออมที่มีประสิทธิภาพ สามารถช่วยลดภาระต่างๆ ได้ในระยะยาว หากเกิดการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต ทางครอบครัวและลูกหลานก็ยังได้สินไหมทดแทน ทำให้คนเหล่านั้นสามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้โดยไม่ติดปัญหา

สรุปสาระ ประกันลดหย่อนภาษี

การทำประกันเพื่อลดหย่อนภาษีมีหลายรูปแบบ เช่น ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ ประกันชีวิตควบการลงทุน เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะซื้อประกันเพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของอนาคตแล้ว ยังสามารถช่วยลดภาระภาษี สำหรับคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์ นอกจากนี้ยังมีประโยชน์อื่น ๆ เช่น การออมเงินในระยะยาว การเตรียมทรัพย์สินให้กับครอบครัวกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต การเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงทางการเงิน และการรับประกันคุณภาพชีวิต ซึ่งทำให้ผู้เสียภาษีมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตต่อไปได้ดีขึ้นด้วย