22 คำศัพท์ประกันชีวิต รู้ไว้ไม่งง ใช้ได้จริง เพื่อสิทธิประโยชน์ของเรา

คำศัพท์ประกันชีวิต

มือใหม่หัดวางแผนการเงิน สนใจอยากจะซื้อประกันสักเล่ม แต่แค่เริ่มต้นอ่านเนื้อหาและรายละเอียดก็ปวดหัวแล้ว เพราะมี คำศัพท์ประกันชีวิต ที่ไม่เข้าใจอยู่หลายคำ อ่านไปก็งงไป ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะ ในบทความนี้เราเตรียมคำศัพท์และคำอธิบายมาให้ไว้แบบเพียบๆ เป็นคำศัพท์ประกันขั้นพื้นฐานที่ต้องเจอในทุกแบบประกัน ศึกษาไว้เราจะได้เข้าใจสิทธิต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน และยังสามารถเลือกซื้อประกันให้เหมาะสมกับตัวเราได้มากที่สุดอีกด้วย

ดูแลสุขภาพชีวิตในทุกมิติกับ Summerteas

22 คำศัพท์ประกันชีวิต รู้ไว้ไม่งง

1. กรมธรรม์

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นเอกสารที่ผู้รับประกัน จะต้องออกให้ผู้เอาประกันถือไว้เป็นหลักฐาน โดยก่อนซื้อประกัน ภายในกรมธรรม์ที่ทางบริษัทประกันจะเสนอขายให้กับผู้เอาประกัน จะต้องเป็นข้อมูลที่นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบเอาไว้ถ้าหากว่าข้อมูลภายในกรมธรรม์ มีความแตกต่างไปจากที่นายทะเบียนเห็นชอบ ผู้เอาประกัน ก็สามารถที่จะร้องเรียนขอความรับผิดชอบ จากบริษัทประกันได้

2. สัญญาประกันภัย

หมายถึง กรมธรรม์ประกันชีวิต สัญญาเพิ่มเติม เอกสารแนบท้าย บันทึกสลักหลัง ใบคำขอเอาประกันชีวิต ใบแถลงสุขภาพ และข้อแถลงอื่นใดที่ผู้เอาประกันภัยได้ลงนามไว้

3. ตารางกรมธรรม์

หมายถึง ตารางแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ที่ออกโดยบริษัท เพื่อเป็นเอกสารประกอบกรมธรรม์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย

4. ปีกรมธรรม์

หมายถึง ระยะเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่กรมธรรม์มีผลบังคับ หรือนับแต่วันครบรอบปีกรมธรรม์ปีต่อๆ ไป

5. เงินค่าเวนคืนกรมธรรม์

หมายถึง มูลค่าส่วนหนึ่งของเบี้ยประกันภัยที่เกิดขึ้น เมื่อผู้เอาประกันภัยชำระมาระยะหนึ่งหลังจากหักค่าคุ้มครองและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสิทธิของผู้เอาประกันภัยและสามารถใช้สิทธิได้ตามที่กรมธรรม์ระบุไว้

6. แบบสะสมทรัพย์แท้จริง

หมายถึง การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งบริษัทจะจ่ายจำนวนเงินครบกำหนดให้แก่ผู้เอาประกันภัยเฉพาะเมื่อยังมีชีวิตอยู่ตามเวลาที่กำหนด

>> อ่านเพิ่มเติมแผนประกัน มันนี่ฟิต เวลท์ตี้ 15/5 มีเงินปันผล

7. บันทึกสลักหลัง

หมายถึง เอกสารที่แนบหลังกรมธรรม์ แสดงถึงรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงจากกรมธรรม์เดิมที่ทำไว้ เช่น บันทึกสลักหลังเปลี่ยนชื่อ-ที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย, บันทึกสลักหลังเปลี่ยนแปลงลดทอน หรือ ขยายความคุ้มครอง เป็นต้น

8. กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ

หมายถึง สถานะที่กรมธรรม์ยังมีความคุ้มครองชีวิตต่อไปจนครบกำหนดสัญญา แต่จํานวนเงินเอาประกันภัยจะลดลง โดยที่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะสัญญาหลักเท่านั้น ส่วนสัญญาเพิ่มเติมอื่นๆ ที่มีอยู่จะสิ้นผลบังคับทันที ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของกรมธรรม์

9. ประกันภัยแบบขยายระยะเวลา

หมายถึง การหยุดส่งเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองชีวิตในวงเงินเท่าเดิมต่อไปตามระยะเวลาในตารางขยายระยะเวลา โดยที่ผู้เอาประกันภัยอาจจะได้เงินสดคืนทันทีบางส่วน หรือ อาจจะไม่ได้รับเงินคืน ก็ได้ขึ้นอยู่กับตารางมูลค่ากรมธรรม์

10. ทุนประกันชีวิต

หมายถึง วงเงินความคุ้มครองของแบบประกันนั้นๆ โดยเป็นเงินจำนวนที่บริษัทประกันจ่ายให้กับผู้ทำประกันเมื่อครบกำหนดสัญญา หรือจ่ายให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่ระบุไว้หากผู้ทำประกันเสียชีวิต จำนวนเงินที่จะได้รับขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งมักจะระบุในรูปแบบของเปอร์เซ็นต์

11. เบี้ยประกันชีวิต

หมายถึง จำนวนเงินที่ผู้ทำประกันต้องจ่ายให้บริษัทประกัน เพื่อได้รับความคุ้มครองและผลประโยชน์ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ซึ่งการเลือกงวด จ่ายเบี้ยประกัน อาจเลือกจ่ายเป็นรายปี ราย 6 เดือน 3 เดือน หรือรายเดือนก็ได้ (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแบบประกัน) แต่ขอให้เลือกที่เหมาะกับสภาพทางการเงินของเราเอง การเงินจะได้ไม่ฝืดเคืองในภายหลัง

>> อ่านบทความ ประกันลดหย่อนภาษี คลิก

12. ผู้เอาประกันภัย

หมายถึง บุคคลที่ตกลงทำสัญญาประกันภัยกับบริษัทประกันชีวิต โดยอาศัยสาเหตุของการมีชีวิตหรือการตายเป็นเงื่อนไขในการจ่ายเงินประกันชีวิต

คำศัพท์ประกันชีวิต

13. ผู้รับผลประโยชน์

หมายถึง บุคคลที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต ว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินประกันชีวิตตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้รับผลประโยชน์อาจเป็นบุคคลเดียวกับผู้เอาประกันภัยก็ได้

14. ผลประโยชน์ทุพพลภาพ

หมายถึง ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิตหากประสบเหตุทุพพลภาพที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัย พร้อมกับได้รับเงินรายสัปดาห์ หรือรายเดือนตามที่กำหนดไว้

15. ระยะเวลาเอาประกันภัย

หมายถึง ระยะเวลาคุ้มครองและครบสัญญาซึ่งจะระบุในกรมธรรม์ประกันภัย

16. การประกันชีวิตโดยไม่ตรวจสุขภาพ

หมายถึง ผู้รับประกันภัยสามารถใช้คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันชีวิตเองในการพิจารณารับประกันภัย ยกเว้นการตรวจสุขภาพก่อนรับประกันชีวิต

17. ครบกำหนด

หมายถึง กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิต

18. การปกปิดข้อความจริง

หมายถึง การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยรู้ความจริง อาจส่งผลทำให้สัญญาประกันภัยกลายเป็นโมฆียะหรือถูกบอกล้างยกเลิกได้

19. โมฆะ

หมายถึง เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย เช่น สัญญาเป็นโมฆะ และเมื่อกล่าวถึงคำ โมฆะ แล้ว ขออธิบายคำว่า โมฆกรรม ที่แปลว่า นิติกรรมที่เสียเปล่า ไม่มีผลบังคับหรือผูกพันตามกฎหมาย ไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้ และผู้มีส่วนได้เสียคนใดคนหนึ่ง จะยกความเสียเปล่าขึ้นกล่าวอ้างก็ได้

20. โมฆียะ

หมายถึง นิติกรรมซึ่งอาจบอกล้าง เพิกถอน หรือให้สัตยาบันได้ ถ้าบอกล้างก็เป็นโมฆะมาแต่เริ่มแรก ถ้าให้สัตยาบันก็มีผลสมบูรณ์มาแต่เริ่มแรก อธิบายเข้าใจง่าย ๆ คือ นิติกรรมที่เป็นโมฆียะนั้น เป็นนิติกรรมที่กระทำโดยผู้มีสิทธิ์ แต่สิทธิ์นั้นยังไม่สมบูรณ์ อาจเป็นเพราะด้วยสาเหตุต่าง ๆ เช่น แต่อาจจะสมบูรณ์ได้โดยการให้สัตยาบัน ซึ่งก็คือการรับรองโดยผู้มีอำนาจ

21. ผู้ป่วยใน

หมายถึง ผู้ที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาติดต่อกันในโรงพยาบาลไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ซึ่งต้องลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยใน โดยได้รับการวินิจฉัยและคำแนะนำจากแพทย์ ตามข้อบ่งชี้ ซึ่งเป็นมาตรฐานทางการแพทย์ และในระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการรักษาการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยนั้นๆ และให้รวมถึงกรณีรับตัวไว้เป็นผู้ป่วยในแล้ว ต่อมาเสียชีวิตก่อนครบ 6 ชั่วโมง

22. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

หมายถึง ผู้เอาประกันภัยเกิดทุพพลภาพทั้งหมดอย่างถาวร อันเป็นผลมาจากการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บโดยไม่สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันได้ด้วยตนเองอย่างถาวร ตั้งแต่ 3 อย่าง ขึ้นไป และไม่สามารถทํางานหรือประกอบอาชีพใด ๆ เพื่อรับค่าตอบแทนหรือกําไรได้ โดยการ ทุพพลภาพดังกล่าวต้องเป็นต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 180 วัน เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยได้เสียชีวิต ลงก่อนครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวด้วยโรคร้ายแรงหรือเป็นผลสืบเนื่องโดยตรงจากโรคร้ายแรงในข้อนี้ หรือเกิดการสูญเสียที่สามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจน หรือมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ชัดเจนว่าผู้เอาประกันภัย ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ทั้งนี้ให้รวมถึง การสูญเสียหรือการทุพพลภาพอันเป็นผลมาจากการได้รับบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยซึ่งเป็นผลทําให้เกิดกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้

1) สูญเสียสายตาทั้งสองข้าง
2) สูญเสียมือสองข้าง หรือเท้าสองข้าง หรือมือหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง
3) สูญเสียสายตาหนึ่งข้างและสูญเสียมือหนึ่งข้าง หรือสูญเสียสายตาหนึ่งข้างและเท้าหนึ่งข้าง อนึ่ง บริษัทจะคุ้มครองการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเป็นผลจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยซึ่งเกิดขึ้น ภายหลังวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติม

อ่านบทความ แนะนำหนังสือวางแผนการเงิน สำหรับมือใหม่ที่นี่

สรุป คำศัพท์ประกันชีวิต

การทำความรู้จักกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับประกันจะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาและรายละเอียดของแบบประกันและตัวกรมธรรม์มากขึ้น และยังช่วยให้เราเข้าใจและสามารถรักษาสิทธิที่เราควรได้อย่างครบถ้วน อย่างเช่น ยอดชำระเงิน ปีที่คุ้มครอง คุ้มครองเรื่องอะไรบ้าง ครอบคลุมแค่ไหน ซึ่งบางคำศัพท์นั้นค่อนข้างยาก ต้องมีการอธิบายให้เข้าใจอย่างละเอียด เพื่อให้เราตัดสินใจเลือกซื้อแบบประกันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด และได้รับประโยชน์สูงสุด

อ้างอิง

https://www.1213.or.th/

https://www.oic.or.th/